Informacje o nas

ARTIZT GROUP SP. Z O.O

Siedziba w Warszawie, przy ul. Aleja „Solidarności” 117/315 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000795828, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, NIP 5252795728, REGON 383925735 adres poczty elektronicznej